Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Informacja o ogłoszonych konkursach

W dniu 27 listopada 2019 roku Burmistrz Polic ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

  • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ognisk wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin,
  • pomocy społecznej,
  • ochrony zdrowia,
  • wszechstronnej aktywizacji ludzi starszych.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godz. 8:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

W dniu 5 grudnia 2019 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu:

  • turystyka i krajoznawstwo,
  • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert na otwarty konkurs ofert mija 3 stycznia 2020 r. o godz. 15.00. Do konkursu został ogłoszony nabór do komisji opiniującej oferty wpływające na konkurs.

Wszystkie wyżej wymienione ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.police.pl/artykuly/591/2020

Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno–Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 23) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach http://bip.police.pl/artykuly/63/druki-dla-organizacji-pozarzadowych