Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Coroczne spotkanie z przedstawicielami NGO

1 grudnia br. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Siedleckiej 6 w Policach odbędzie się coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie i na rzecz mieszkańców gminy Police. Celem spotkania jest ocena funkcjonowania programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2017. Ramowy plan spotkania przedstawia się następująco:

 1. Informacja o realizacji programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w roku 2017.
 2. Przedstawienie uchwały Rady Miejskiej w Policach w
 3. ...

Bezpłatne szkolenie dla NGO

Powiat Policki oraz Gmina Police serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego na bezpłatne szkolenie w formie warsztatów na temat: „Rozliczenie projektów finansowanych przez samorząd terytorialny”.

Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2017 r. (piątek) w godz. od 17:00 do 20:00 w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Siedleckiej 6 w Policach. Organizatorzy zapewniają catering.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie do 28 listopada 2017 r. (wtorek):

 • osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach,
 • drogą elektroniczną na adres: lewandowska@policki.pl,
 • faxem 91 317 89 00.

Ilość...

Zawiadomienie o zakończeniu konsultacji

Na podstawie § 5 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o zakończeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku .

W dniu 31 października 2017 roku zostały ogłoszone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. W tym samym dniu zostało skierowane pismo do przewodniczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego o rozpoczęciu konsultacji.

Termin zakończenia konsultacji został wyznaczony na 15 listopada 2017 roku.

Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęły wnioski od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie gminy Police.

W dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, na którym wnioskowano o następujące zmiany w konsultowanej uchwale:

 • w §6 pkt 9 po lit. h wprowadzić lit. i w następującym brzmieniu „partnerstwo z organizacjami w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych",
 • w §7 ust. 2 pkt 2 po wyrazie „zewnętrznych” dodać "na prośbę organizacji",
 • w §10 pkt 4 lit. a po wyrazie "kolonii" wprowadzić wyraz "półkolonii„.

Uwagi zostały zaakceptowane i wprowadzone do projektu uchwały.

Uchwała otrzymała pozytywną opinię Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Zawiadomienie o VI posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Zawiadomienie

VI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32a.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Gminnej Rady.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu wsp&oa
 7. ...

Rozpoczęcie konsultacji programu współpracy na 2018 rok

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.

Uwagi do załączonego projektu uchw...