Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zawiadomienie o zakończeniu konsultacji

Na podstawie § 5 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o zakończeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku .

W dniu 31 października 2017 roku zostały ogłoszone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. W tym samym dniu zostało skierowane pismo do przewodniczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego o rozpoczęciu konsultacji.

Termin zakończenia konsultacji został wyznaczony na 15 listopada 2017 roku.

Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęły wnioski od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie gminy Police.

W dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, na którym wnioskowano o następujące zmiany w konsultowanej uchwale:

  • w §6 pkt 9 po lit. h wprowadzić lit. i w następującym brzmieniu „partnerstwo z organizacjami w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych",
  • w §7 ust. 2 pkt 2 po wyrazie „zewnętrznych” dodać "na prośbę organizacji",
  • w §10 pkt 4 lit. a po wyrazie "kolonii" wprowadzić wyraz "półkolonii„.

Uwagi zostały zaakceptowane i wprowadzone do projektu uchwały.

Uchwała otrzymała pozytywną opinię Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Zawiadomienie o VI posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Zawiadomienie

VI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32a.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
  2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Gminnej Rady.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu wsp&oa
  7. ...

Rozpoczęcie konsultacji programu współpracy na 2018 rok

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.

Uwagi do załączonego projektu uchw...

Projekt „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.”

W związku z rozpoczęciem, przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczą...

IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach

IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach

Pomimo niesprzyjającej aury, w sobotę 09 września 2017r odbył się IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach. Podobnie jak w latach ubiegłych, Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chemik” wzięło udział wspólnie z dwudziestoma innymi organizacjami pozarządowymi zarejestrowanymi w Powiacie Polickim.

 

Po raz pierwszy Piknik odbył się na deptaku przy ul. Zamenhofa. Lokalizacja została bardzo trafnie wybrana. Przez stoiska Organizacji Pozarządowych przewinęło się bardzo dużo mieszkańców nie tylko Polic, ale też i sąsiednich miejscowości. Występy artystyczne, poczęstunki przygotowane przez organizatorów oraz dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci i k...