Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Skład oraz kontakt

Skład III kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: 

 1. Maria Górska - przedstawiciel organizacji pozarządowej - przewodnicząca Rady, 
 2. Dariusz Szaliński - przedstawiciel organizacji pozarządowej - zastępca Przewodniczącej,
 3. Alicja Nowak – Janiszewska – przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 4. Dariusz Stawiński - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 5. Zdzisław Gorący - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 6. Przemysław Korotkiewicz - przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 7. Wiesław Gaweł - przedstawiciel Rady Miejskiej w Policach,
 8. Maciej Dolak - przedstawiciel Rady Miejskiej w Policach,
 9. Grzegorz Ufniarz – przedstawiciel Rady Miejskiej w Policach,
 10. Przemysław Biegus - przedstawiciel Burmistrza Polic,
 11. Witold Stefański - przedstawiciel Burmistrza Polic,
 12. Maciej Usewicz - przedstawiciel Burmistrza Polic.

Kontakt:

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
tel.: 91 431 18 16, faks: 91 431 18 32, e-mail: musewicz@ug.police.pl 

Podstawa prawna - uchwały i zarządzenia

Informacje ogólne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach działa od 2011 roku. Została utworzona na wniosek polickich organizacji pozarządowych. W pierwszej kadencji Rada składała się z 20 członków - 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli burmistrza oraz 5 przeedstawicieli Rady Miejskiej w Policach. Pierwsze posiedzenie GRDPP odbylo się 23 marca 2011 roku. Pierwsza kadencja GRDPP w Policach trwała 2 lata. W jej trakcie odbyło się 13 posiedzień.

Na początku 2013 roku Rada Miejska w Policach zmieniła, przy wcześniejszej akceptacji GRDPP w Policach, regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, zmniejszając liczbę członków do 12 (6 przedstawicieli NGO, 3 przedstawicieli burmistrza i 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach).

W kwietniu oraz maju 2013 roku odbyły się wybory przedstawicieli polickich organizacji pozarządowych na II kadencję Gminnej Rady DPP.

Pierwsze posiedzenie II kadencji odbyło się 17 czerwca 2013 roku. W trakcie II kadnecji GRDPP odbyła 6 posiedzeń. II kadencja zakończyła się w czerwcu 2015 roku. 

Wybory na III kadencję odbyły się 7 grudnia 2015 roku, natomiast pierwsze posiedzenie nowej Rady 1 lutego 2016 r. Do chwili obecnej odbyły się 3 posiedzenia III kadencji GRDPP w Policach. 

Wybory do Gminnej Rady DPP

18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Policach (I piętro, sala 32) odbędzie się zebranie wyborcze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych na IV kadencję Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Podczas zebrania wybrana zostanie sześcioosobowa reprezentacja organizacji, rekomendowana na IV kadencję Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach z następujących obszarów działania:

 1. Sport.
 2. Działalność charytatywna, społeczna, wolontariat.
 3. Edukacja, oświata, historia, kultura i sztuka.
 4. Ochrona zdrowia.
 5. Demokracja lokalna, integracja, rozwój, porządek i bezpieczeństwo.
 6. Ekologia, przyroda, turysty
 7. ...

Zawiadomienie o VII posiedzeniu GRDPP

VII Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach przy ul. Korczaka 57.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
 2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Gminnej Rady.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2017 r.”.   .
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w s
 7. ...