Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Regulamin korzystania z portalu ngo.police.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu ngo.police.pl (dalej „Regulamin”).
 2. Regulamin stanowi Regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Urząd Miejski w Policach na rzecz Użytkowników.
 3. Właścicielem i Administratorem Portalu (zwanego dalej Administratorem) www.ngo.police.pl (zwanego dalej Portalem) jest Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, NIP 851-10-00-695.
 4. Regulamin ten określa zasady korzystania z Portalu, w tym m.in.:
 1. dodawania artykułów,
 2. dodawania wydarzeń,
 3. dodawania wątków oraz postów na forum,
 4. dodawania organizacji do bazy organizacji pozarządowych

§ 2 Zasady dostępu Użytkowników do Portalu oraz wymagania techniczne

 1. Portal jest dostępny dla wszystkich Użytkowników sieci Internet.
 2. Użytkownicy, którzy chcą dodawać treści do Portalu muszą się zarejestrować, a założone konto musi zostać zaakceptowane przez Administratora. Ponadto Administrator nadaje odpowiednie prawa Użytkownikom umożlwiające dodawanie, edytowanie lub usuwanie treści.
 3. W procesie rejestracji zakładane jest konto do wielokrotnego korzystania z Portalu po uprzednim zalogowaniu.
 4. Rejestracja w serwisie wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz akceptacji warunków niniejszego Regulaminu w tym postanowień dotyczących polityki prywatności oraz wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Portalu.
 5. Użytkownicy Portalu podlegają weryfikacji przez Administratora. Decyzja o pozytywnej weryfikacji zależy wyłącznie od Administratora.
 6. Do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Portalu, Użytkownik powinien używać aktualnych wersji przeglądarek internetowych dostępnych aktualnie na rynku.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie,, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Portalu.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Portalu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu sposób zgodny z niniejszym Regulaminem
 2. Zamieszczanie treści w Portalu jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, komentarzy na tematy ściśle związane z działalnością organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Police. Dodanie treści do Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do decyzji o opublikowaniu lub edycji treści dodanych do Portalu.
 4. Zweryfikowany Użytkownik Portalu publikuje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na stronach Portalu.
 5. Wszystkie treści umieszczane przez Użytkownika są podpisywane jego imieniem oraz nazwiskiem podanym w trakcie rejestracji.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania treści przysyłanych przez Użytkowników.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu treści:
 1. sprzecznych z prawem,
 2. nieprawdziwych,
 3. nieobyczajnych i wulgarnych,
 4. wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej,
 5. propagujących przemoc,
 6. charakterze politycznym,
 7. charakterze komercyjnym,
 8. charakterze reklamowym,
 9. łamiących prawo autorskie,
 10. łamiących ustawę o ochronie danych osobowych,
 11. naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 1. Treści wymienione w pkt. 7 Administrator będzie usuwał.
 2. Zamieszczenie przez Użytkownika treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 3. Na Portalu publikowane są jedynie treści związane merytorycznie z jego tematyką, tj. z działalnością społeczną, w szczególności działalnością organizacji pozarządowych oraz społeczeństwem obywatelskim na terenie Gminy Police.
 4. Treści niespełniające warunku zawartego w pkt. 10 Administrator będzie usuwać. Wyłączna decyzja w przedmiocie publikacji określonych treści podejmowana jest przez Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania Użytkowania Portalu w stosunku do Użytkowników naruszających postanowienia pkt. 7 i10 Regulaminu.
 6. Administrator nie powiadamia Użytkownika zamieszczającego treści o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień pkt. 10 i 13 Regulaminu lub z innych względów prawnych. Użytkownik może wystąpić do Administratora o uzasadnienie usunięcia treści.
 7. Przysłanie treści do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na Administratora bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji „publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu” – co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach Portalu .
 8. Administrator zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach.
 9. Osobiste prawa autorskie pozostają przy autorze treści.

§ 4 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Portalu, zapewniający poprawność jego działania i ochronę danych osobowych Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Portalu bez podawania przyczyn takiego działania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz funkcji Portalu.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, jednak możliwe jest, że w wypadku awarii istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone.
 5. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
 1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 2. udostępnienie przez Użytkowników treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
 3. skutków udostępniania loginu i hasła osobom nieuprawnionym;
 4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
 5. jakiekolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w tym postanowień dotyczących polityki prywatności lub nieprawidłowym działaniem Portalu.

§ 5 Polityka prywatności

 1. Administrator chroni prywatność Użytkowników, w szczególności ich dane osobowe, poprzez odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające naruszeniu prywatności Użytkowników.
 2. Administrator informuje Użytkownika przed rejestracją o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Portalu.
 4. Rejestracja w Portalu wymaga od Użytkownika wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do podejmowania dodatkowych środków ochrony danych osobowych, poza tymi opisanymi w polityce.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zapytania dotyczące Użytkowania Portalu oraz zgłaszanie problemów należy kierować na adres poczty elektronicznej: ngo@police.pl lub musewicz@ug.police.pl lub na adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin i jego zmiany są podawane do publicznej wiadomości na stronie Portalu.
 4. Korzystanie z Portalu podlega wyłącznie prawu polskiemu.
 5. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.
 6. Nie jest dopuszczalne zakładanie konta w Portalu na rzecz innej osoby bez jej zgody.
 7. Użytkownik Portalu ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie. O rezygnacji należy powiadomić Administratora na adres: ngo@police.pl lub musewicz@ug.police.pl.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
 1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników Portalu;
 2. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych Użytkowników Portalu;
 3. zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 1. Wszelkie informacje o naruszeniach prawa lub niniejszego Regulaminu przez Użytkowników należy kierować na adres wskazany w ust. 1.